تنها صداست که می ماند

زنگ می زند
دنگ ..... دنگ....... دنگ
کسی جواب نميدهد
کسی نيست گوشی را بردارد
و با لحن غمگينش بگويد :
« بلــــــــــــه » ؟؟؟؟؟
کسی نمی شنود
کسی نمی داند
کسی نمی فهمد که
صدای زنگ چه غوغايی در دلم بر پا نموده
« الـــــــو ! الــــــــو . کسی هست ؟ »
تنها صدای بوق ممتد است .
تا کی صبر کنم که
کسی بيايد و به صدای زنگ
پاسخی ــ حتی کوتاه ـ بدهد.
آری
هنوز زنگ می زند
هنوز و هميشه زنگ می زند
دنگ ..... دنگ....... دنگ
کسی جواب نميدهد
کسي نيست گوشی را بردارد.

اما هنوز هم
گوش من زنگ می زند .

/ 3 نظر / 8 بازدید
nevise

و چقدر تلخه اين زنگ

نيما

وبلاگ خوبی داری.شاد و موفق باشی.

صادق

آری،زنگهای زيادی به صدا در می آيند،بعضی گوشها ميشنوند،اما بعضی حتی لياقت شنيدن هم ندارند. زنگ ندای خدا ، زنگ مرگ ، زنگ عشق .زود...عجله کن! دوست پشت درست... همين! يا حق