سال شمار هوشنگ گلشيری

* 1316
احتمالأ 25 اسفند، تولد در اصفهان
*1320 يا 21
سفر به آبادان به همراه مادر و برادر و خواهر براي يافتن پدر
*1333
بازنشستگي پدر و بازگشت به اصفهان
*1334 تا 37
كار در بازار به تابستان و پس از گرفتن ديپلم، كار در دكان رنگرزي
*1336
گرفتن ديپلم رياضي
*1336 تا 37
كار در دفتر اسناد رسمي
* 1337 27 مهر، شروع استخدام در آموزش و پرورش
* 1337 27 مهر تا اول بهمن, آموزگار دبستان تودشك
* 1337 اول بهمن، تا 25 آبان 1338، دبير دبيرستان قهپايه

*1338 گرفتن ديپلم ادبي و شركت در كنكور دانشكدهُ ادبيات اصفهان، شبانه
* 1338 25 آبان، تا 28 بهمن 1340، آموزگار دبستان‌هاي لنجان سفلي
* 1338 يا 39 شركت در انجمن‌هاي ادبي اصفهان از جمله صائب و آشنايي با شاعران و نويسندگان كهن‌گرا و نوگرا و بالاخره تشكيل انجمن مستقل صائب بر سر مزار صائب تا اواخر 1341


* 1339 به بعد، انتشار شعرهاي نو و فولكلوريك در فردوسي و پيام نوين و چاپ اعتقادات مردم اصفهان و بازي‌ها در پيام نوين با نام مستعار

* 1339 بهمن، " شهر كوليا"، شعر در لهجهُ لارگاني اصفهاني، مقاله در پيام نوين، سال سوم، شمارهُ پنجم

* 1339 داستان كوتاه "چنار" در پيام نوين

* 1340 آذر، مقالهُ "بازي‌هاي محلي اصفهان" (1)، با نام مستعار سياوش آگاه، پيام نوين، سال چهارم، شمارهُ 3

* 1340 28 بهمن، دستگيري به اتهام عضويت در حزب توده

* 1340 28 بهمن تا پايان شهريور 1341، زندان ساواك اصفهان و قزل قلعهُ تهران

* 1341 شهريور، گرفتن مدرك ليسانس ادبيات فارسي
* 1341 30 شهريور تا 3 مهر 1345 آموزگار دبستان و بعدتر دبيرستان مهرگان در نزديكي منارجنبان
* 1341 به بعد، تشكيل جلسات ادبي در خانه‌‌ها و همكاري در انتشار جنگ اصفهان
* 1341 دي، مقالهُ "بازيهاي محلي اصفهان" (2)، با نام مستعار سياوش آگاه، پيام نوين، سال پنجم، شمارهُ 4

* 1341 يا 42
شعر بلند "مردي در راه" در يكي از شماره‌هاي كيهان هفته به سردبيري م.ا. به‌آذين

* 1342 مهر، مقالهُ "ترانه‌‌هاي اصفهاني" ، پيام نوين، سال پنجم، شمارهُ 12
*1342 مهر، مقالهُ"يك ترانهُ چوپاني لنجاني"، پيام نوين، سال پنجم، شمارهُ 12* 1344 تابستان، انتشار جنگ اصفهان، دفتر اول، همكاران: محمد حقوقي، جليل دوستخواه، اورنگ خضرايي،هوشنگ گلشيري، مجيد نفيسي، احمد گلشيري، محمد كلباسي و ديگران


* 1344 تابستان، شعر "تخت سمنبر"، جنگ اصفهان، دفتراول

* 1344 تابستان، داستان كوتاه " دهليز" (تحرير: زمستان 1343)، جنگ اصفهان، دفتر اول
* 1344 تابستان، نقدي بر"ماه در مرداب" خانلري، با نام مستعار قدرت‌الله نيزاري، جنگ اصفهان، دفتر اول
* 1344 مرداد، شعر "برگها"، پيام نوين، دورهُ هفتم، شمارهُ 7
* 1344 آبان و آذر، شعر "مرغ كوكو"، پيام نوين، دورهُ هفتم، شمارهُ 9
* 1344 زمستان، انتشار شمارهُ دوم جنگ اصفهان، اضافه بر ياران جنگ، با آثاري از منوچهر آتشي، يدالله رويايي، هراند قوكاسيان، بهرام صادقي، صفدر تقي‌زاده، ابراهيم گلستان، مصطفي رحيمي, ابوالحسن نجفي و نيما يوشيج


* 1344 زمستان، شعر "پروانه را رها كن"، جنگ اصفهان، دفتر دوم
* 1344 اسفند، شعر "بركه"، پيام نوين، شمارهُ 12

* 1345 ارديبهشت، شعر "برگها(7)"، پيام نوين، دورهُ هشتم، شمارهُ 1
* 1345 تابستان، شعر "لاله"، جنگ اصفهان، دفتر سوم
* 1345 تابستان، مقالهُ " شعر افريقاي سياه"، با همكاري احمد گلشيري، جنگ اصفهان، دفتر سوم
* 1345 شهريور، شعر "نفرين خاك"، پيام نوين، دورهُ هشتم، شمارهُ 4
* 1345 مهر، شعر "انسان صخره‌اي" ، پيام نوين، دورهُ هشتم، شمارهُ 5
* 1345 دي، مقالهُ " شعر روز و شعر هميشه (1)"، پيام نوين، سال هشتم، شمارهُ 9
* 1345 3 مهر، تا 26 شهريور 1352، دبير دبيرستان نمونهُ اصفهان

* 1346 بهار، انتشار شمارهُ چهارم جنگ به پيوست روزنامهُ اصفهان، با همكاري: عبدالحسين آل رسول، مهدي اخوان ثالث، م.ع.سپانلو، محمدرضا شيرواني، شاپور قريب، م.آزاد، تقي مدرسي، ضياء موحد، احمد مير علايي و طاهر نوكنده

* 1346 بهار، داستان كوتاه "شب شك"، جنگ اصفهان، دفتر چهارم
* 1346 بهار، شعر " بي تو تمام پنجره‌ها بسته است"، در سوگ فروغ فرخزاد، جنگ اصفهان، دفتر چهارم
* 1346 ارديبهشت، "شعر روز و شعر هميشه(2)- هماهنگي و تشكل"، پيام نوين، سال هشتم، شمارهُ 10

* 1346 تابستان، انتشار شمارهُ پنجم جنگ به پيوست روزنامهُ اصفهان. همكاران جديد: رضا فرخفال و اميرحسين افراسيابي

* 1346 تابستان، داستان كوتاه "مثل هميشه"، جنگ اصفهان، دفتر پنجم
* 1346 تابستان، شعر"شهر"، جنگ اصفهان، دفتر پنجم
* 1346 تابستان، شعر "شب‌ها"، جنگ اصفهان، دفتر پنجم
* 1346 تابستان، مقالهُ "سي‌سال رمان‌نويسي"، بررسي بوف كور، ملكوت، سنگ صبور، جنگ اصفهان، دفتر پنجم

* 1346 آبان، شعر"بخوان، بخوان"، پيام نوين، دورهُ نهم، شمارهُ1
* 1346 بهمن، شعر" به‌ياد آور كه زندگي باد است"، خوشه، شمارهُ 49
* 1346 بهمن، شعر "آينه"، خوشه، شمارهُ 49
* 1346 اواخر بهمن، امضاي بيانيهُ اهل قلم در مخالفت با برگزاري "كنگرهُ جهاني نويسندگان و شعرا و مترجمان" از جانب حكومت وقت، كه هستهُ اوليهُ تشكيل كانون نويسندگان ايران شد


* 1347 بهار، داستان كوتاه "دخمه‌اي براي سمور آبي"، جنگ اصفهان، دفتر ششم
* 1347 پنجم فروردين، اولين جلسهُ هيئت موسس كانون نويسندگان ايران و تصويب اساسنامهُ آن

* 1347 ارديبهشت، انتشار بيانيهُ "دربارهُ يك ضرورت"، اعلام موجوديت كانون نويسندگان ايران
* 1347 خرداد، داستان كوتاه "پرنده فقط يك پرنده بود"، لوح، دفتر يك
* 1347 زمستان، داستان كوتاه "مردي با كراوات سرخ"، جنگ اصفهان، دفتر هفتم، ناشر: كتاب زمان، تهران

* 1347 زمستان، شعر "با تو"، جنگ اصفهان ، دفتر هفتم
* 1347 مجموعه داستان مثل هميشه
* 1348 رمان شازده احتجاب

* 1348 23 بهمن، "خلاقيت، سهم اصلي در نويسندگي"، مصاحبهُ قاسم هاشمي‌نژاد با هوشنگ گلشيري، آيندگان

* 1348 اسفند، گفتگوي راديويي دربارهُ مثل هميشه و شازده احتجاب با دانشجويان دانشگاه پهلوي شيراز، چاپ شده در "ويژه‌نامهُ هوشنگ گلشيري"، انتشارات شوراي راديو و تلويزيون دانشجويان دانشگاه پهلوي، آبان 1349


* 1349 تابستان، داستان كوتاه "معصوم اول"، جنگ اصفهان، دفتر هشتم
* 1349 تابستان، داستان كوتاه "معصوم دوم"، جنگ اصفهان، دفتر هشتم

* 1350 رمان كريستين و كيد
* 1350 دي، مقالهُ "من زندگي نكرده‌ام، مي‌خواهم ديگري باشم"، برداشتي از ويرانه‌هاي مدور بورخس، فرهنگ و زندگي، شمارهُ 7


* 1351 خرداد، انتشار شمارهُ نهم جنگ اصفهان، ويژهُ داستان، با داستا‌ن‌هايي از شهرنوش پارسي‌پور، تقي مدرسي، غلامحسين ساعدي، بهرام صادقي، اسماعيل فصيح و هوشنگ گلشيري

* 1351 خرداد، داستان كوتاه "هر دو روي يك سكه"، جنگ اصفهان، دفتر نهم
* 1351 مرداد، داستان كوتاه "گرگ"، رودكي، شمارهُ 10
* 1351 اسفند، مقالهُ "محمد حجازي"، پيك نوجوان

* 1352 نوروز، داستان كوتاه "نمازخانهُ كوچك من"، رودكي، شمارهُ 17
* 1352 داستان كوتاه "عروسك چيني من"( تحرير: شهريور 51)، الفبا، جلد اول
* 1352 داستان كوتاه "معصوم چهارم"، الفبا، جلد دوم
* 1352 مشاركت در نوشتن فيلمنامهُ شازده احتجاب با بهمن فرمان‌آرا
* 1352 مهر، آغاز تدريس در دبيرستان ابن‌سينا، اصفهان
* 1352 پنجم اسفند، دستگيري و محكوميت به شش‌‌ماه زندان، كميتهُ مشترك و زندان مجرد و عمومي اصفهان. تغيير حكم دادگاه تجديد نظر شمارهُ 10 اصفهان به پنج‌ماه حبس جنحه‌اي تا 21 تيرماه 53. پنج‌سال محروميت از حقوق اجتماعي و حكم تعليق از آموزش و پرورش، كه در سال 1357 لغو شد.


* 1353 آغاز اقامت در تهران
* 1353 مقالهُ "همراه با ابراهيم‌بيگ"، پيك جوانان
* 1353 مقالهُ " جمال‌زاده و داستان‌نويسي جديد"، پيك جوانان
* 1353 مقالهُ " صادق هدايت و تحليل داش‌آكل"، پيك جوانان
* 1353 مقالهُ" تحليل سه قطره خون" براي پيك جوانان كه اجازهُ چاپ نيافت
* 1353 بهمن، برنده شدن فيلم شازده اجتجاب در فستيوال جهاني فيلم تهران

* 1354 بهمن، داستان كوتاه "بختك" رودكي، شمارهُ 52
* 1354 مجموعه داستان نمازخانهُ كوچك من، چاپ دوم در همين سال
* 1354 تحرير نمايشنامهُ "سلامان و ابسال"،اجرا در انجمن ايران و امريكا. چاپ نشده است.

* 1354 تحرير فيلمنامهُ "سايه‌ هاي بلند باد" همراه با بهمن فرمان‌آرا بر اساس داستان "معصوم اول". چاپ نشده است

* 1355 شهريور, داستان كوتاه "به خدا من فاحشه نيستم"، رودكي، بدون ذكر نام نويسنده

*1356 يا 57 استخدام به‌صورت حق‌التدريس و بعد آزمايشي در دانشكدهُ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران


* 1356 18 تا 28 مهر، شركت فعال در برگزاري ده شب شعر كانون نويسندگان ايران با همكاري انجمن فرهنگي ايران و آلمان- انستيتو گوته- و ايراد سخنراني علل جوانمرگي در نثر معاصر ايران

* 1356 رمان برهُ گمشدهُ راعي، جلد اول: " تدفين زندگان"


* 1357 شهريور، سفر به امريكا براي شركت درInternational Writing Program در آيواسيتي و سفر به انگلستان. سخنراني‌‌هاي متعدد و حضور در راهپيمايي‌‌هاي دانشجويان عليه شاه در امريكا، همكاري با مجلهُ ايرانشهر به سردبيري احمد شاملو در لندن همراه با غلامحسين ساعدي

* 1357 دي، مقالهُ "نگاهي ديگر به نثر معاصر ايران"، ايرانشهر، انگلستان، شمارهُ 11
* 1357 بهمن، بازگشت به ايران واقامت در اصفهان
* 1357 اسفند، پايان حكم تعليق و آغاز تدريس در آموزشگاه هنرستان فني اصفهان

* 1358 تابستان، تاسيس "دفتر مطالعات فرهنگي" در اصفهان با جمعي از دوستان
* 1358 مهرماه، آغاز به كار در دبيرستان ابن‌سينا
* 1358 17 آبان، ازدواج با فرزانه طاهري
* 1358 آذر، " گفتگو با گلشيري(1)، مجلهُ ايران، شمارهُ 4
* 1358 دي، "گفتگو با گلشيري"(2)، مجلهُ ايران، شمارهُ 5

* 1358 بهمن، موافقت ادارهُ كل آموزش و پرورش استان اصفهان براي انتقال به دانشگاه تهران

* 1358 اسفند، آغاز دورهُ جديد تدريس در دانشكدهُ هنرهاي زيبا
* 1358 داستان بلند معصوم پنجم يا حديث مرده بر دار كردن آن سوار كه خواهد آمد (تحرير: 1354 تا 1358)
* 1359 راه‌اندازي جلسات ادبي به عنوان مسئول فرهنگي كانون نويسندگان ايران
* 1359 11بهمن، لغو حكم آزمايشي تدريس در دانشكدهُ هنرهاي زيبا در پي تعطيلي دانشگاه‌ها

* 1360 10 فروردين، تولد غزل گلشيري
* 1360 داستان كوتاه "فتحنامهُ مغان"، كارگاه قصه، شمارهُ 1

* 1361 عضويت در شوراي سردبيري نقد آگاه. چهار دفتر
* 1361 فروردين، مقالهُ "حاشيه‌اي بر رمانهاي معاصر (1)، حاشيه‌اي بر كليدر"، نقد آگاه، دفتر اول

* 1361 تابستان، مقالهُ "حاشيه‌اي بر رما‌ن‌‌هاي معاصر (2)، رمان و تعهد سياسي"، نقد آگاه، دفتر دوم
* 1361 17 شهريور، تولد باربد گلشيري
* 1361 پاييز، "گفتگو در پيرامون داستان و داستان‌نويسي، وظيفهُ داستان‌نويس..."، با م. ع. سپانلو، مهرداد رهسپار، چراغ، جلد چهارم

* 1361 بهمن، سفر به سوسنگرد


* 1362 از سرگيري نشست‌‌هاي ادبي كانون‌كه بعدتر به جلسات پنجشنبه‌‌ها معروف شد و تا سال 1367 ادامه يافت. حاصل جلسات پنجشنبه‌‌ها سه مجموعهُ 8 داستان، كنيزو و ده‌ داستان ديگر و پاگرد سوم بود كه از اين ميان تنها 8 داستان اجازهُ نشر يافت.

* 1362 18 مرداد، قطعي شدن حكم انفصال دائم از خدمات دولتي صادره از هئيت بازسازي ستاد انقلاب فرهنگي، مورخ 25 ارديبهشت 1362

* 1362 22 مهر، مرگ پدر
* 1362 مجموعه داستان جبه‌‌خانه
* 1362 نقدي بر رمان دادگاه مونزا، نقد آگاه، دفتر دوم

* 1363 فروردين،"وجيزه‌اي در كارنامهُ اين دفتر"، مقدمه بر مجموعهُ 8 داستان، دربارهُ نشست‌‌هاي پنجشنبه‌‌ها

* 1363 داستان بلند حديث ماهيگير و ديو براي نوجوانان

* 1363 مقالهُ "حاشيه‌اي بر رما‌ن‌هاي معاصر(3)، بررسي آثار سيمين دانشور، جدال نقش با نقاش" (تحرير: بهمن 1362)،نقد آگاه، دفتر سوم


* 1364 مقالهُ "داش‌آكل و برزخ كيميايي"(تحرير: ارديبهشت 1361)، مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود كيميايي

* 1364 "يك بگومگوي دوستانه"، گفتگو با جمشيد ارجمند، محمدعلي سپانلو، زاون‌قوكاسيان، مجموعه مقالات در نقد و معرفي آثار مسعود كيميايي* 1365 بهمن، پذيرش مسئوليت صفحات ادبي ماهنامهُ مفيد كه تا ده شماره ادامه يافت.

* 1365 بهمن، مقالهُ "همخواني با هم‌آوازان، افسانهُ نيما، مانيفيست شعر نو (1)" ، مفيد، شمارهُ اول
* 1365 بهمن، مقالهُ "بازخواني يك شعر: خانه‌ام ابري است"، دنياي سخن، شمارهُ هشتم

* 1366 فروردين، مقالهُ " بازخواني يك شعر: ري‌را...ري‌را...ري‌را..."، دنياي سخن، شمارهُ نهم
* 1366 فروردين، مقالهُ "داستان‌نويسي: درس اول"، دنياي سخن، شمارهُ نهم
* 1366 خرداد، "رمزي، سياسي، فلسفي"، گفتگو با سيمين دانشور(1)، مفيد، شمارهُ دوم
* 1366 خرداد، مقالهُ "همخواني با هم‌آوازان، افسانهُ نيما، مانيفست شعر نو (2)"، مفيد، شمارهُ دوم

* 1366 تير، "ادبيات يعني آرماني كردن واقعيت "، گفتگو با سيمين دانشور(2) و "همخواني با هم‌آوازان، غم‌نان حتي اگر گذارد"،در نقد شعر شاملو، مفيد، شمارهُ سوم

* 1366 شهريور، مقالهُ" رندي از تبار خيام، شرحي بر شعر مرد و مركب اخوان"، مفيد، شمارهُ پنجم

* 1366 آبان، مقالهُ " جادوي يك شعر، شرحي بر شعر همه شب نيما"، مفيد، شمارهُ هفتم
* 1366 آذر، مقالهُ "زنجيره‌هاي اوزان در شعر نو(1)" مفيد، شمارهُ هشتم
* 1366 آذر، "در هيچ يك نگنجيدم"، يادداشتي بر چند شعر از رضا چايچي، مفيد، شمارهُ هشتم
* 1366 دي، مقالهُ " زنجيره‌هاي اوزان در شعر نو(2)"، مفيد، شمارهُ نهم
* 1366 بهمن، "خطبهُ سخن، خمسهُ ابن محمود قصه‌‌خوان"، بخشي از يك رمان ناتمام، مفيد، شمارهُ دهم
* 1366 "هوالحي، يادي از بهرام صادقي"، كتاب آينه

* 1367 فروردين، "مجلس دوم؛ پاره‌اي از رمان منتشر نشدهُ جن‌نامه" (تحرير:مهر 1364)، دنياي سخن، شمارهُ هفدهم
* 1367 آذر، مقالهُ " ادبيات و خرافه" (تحرير: فروردين 1366)، دنياي سخن، شمارهُ 23
* 1367 اسفند، پاسخ به اقتراح "تلقي شما از معاصر بودن چيست؟"، دنياي سخن، شمارهُ 25

* 1368 "در باب اين دفتر" (تحرير : 1365)، مقدمه بر مجموعه داستان نويسندگان معاصر ايتاليا
* 1368 آبان، سفر به هلند به دعوت سازمان آيدا براي شركت در برنامهُ تبادل فرهنگي ايران و هلند و سخنراني و داستان‌خواني در چند شهر اروپا

* 1368 آذر، بازگشت به ايران
* 1368 "پيشگويي در ادب معاصر ايران" (تحرير: آبان 1368)، خلاصهُ سخنراني، دنياي سخن، شمارهُ 29
* 1368 مجموعه داستان پنج‌گنج، سوئد
* 1368 بهمن، داستان كوتاه" نقشبندان" (تحرير: خرداد 1368)، آدينه، شمارهُ 41

* 1369 بهار، "گفتگو با هوشنگ گلشيري"، ماشاالله آجوداني، فصل كتاب (انگلستان)، شمارهُ 6

* 1369 فروردين، شركت در جلسات خانهُ فرهنگ‌‌هاي جهان در برلين. سخنراني و داستان‌خواني در اغلب شهرهاي آلمان، سوئد، دانمارك و سخنراني در دانشكدهُ مطالعات ايراني در دانشگاه سوربن جديد، پاريس

* 1369 16 خرداد، بازگشت به ايران
* 1369 مرداد، پاسخ به نظرخواهي در بارهُ "پديدهُ ماهواره"، آدينه، شمارهُ 48
* 1369 مرداد و شهريور، "تلقي غلط از ادبيات و تاريخ"، دنياي سخن، شمارهُ 33
* 1369 شهريور، "اتحاديهُ صنفي نويسندگان نيازي اساسي است"، ميز گرد با رضا براهني، محمود دولت‌آبادي، سيمين بهبهاني، و جواد مجابي، آدينه، شمارهُ 49

* 1369 شهريور، شروع جلسات تالار كسري، كلاس و كارگاه داستان‌نويسي، جلسات ماهانهُ عمومي

* 1369 پاييز، " تاثير ادبيات كلاسيك در ادبيات معاصر"، متن سخنراني در آكسفورد، فانوس (انگلستان)، شمارهُ 3

* 1369 مهر، " نوشتن صبر ايوب مي‌خواهد"، مصاحبه با آدينه، شماره‌هاي 50 و 51
* 1369 فيلمنامهُ دوازده رخ (تحرير: بهمن 1367)
* 1369 زمستان، خود زندگينامهُ " نگاهي به حيات خود"، چشم‌انداز ،پاريس، شمارهُ هشتم

* 1369 دي، داستان كوتاه "شرحي بر قصيدهُ جمليه" (تحرير: شهريور و مهر 1369)، دنياي سخن، شمارهُ 37

* 1369 داستان كوتاه "خوابگرد"، مجموعهُ خوابگرد و داستان‌‌هاي ديگر،مشهد
* 1369 زمستان، مقالهُ "نقل نقال" (تحرير: شهريور 1369)،با ياد مهدي اخوان ثالث، متن كامل، انديشهُ آزاد (سوئد)، شمارهُ 14و 15

* 1369 زمستان، "چه كسي شاعر را كشته است؟" (تحرير: اسفند 1368)، انديشهُ آزاد، سوئد، شمارهُ 14و 15
* 1370 خرداد، سردبيري يك شماره فصلنامهُ ارغوان
* 1370 خرداد، "يادداشت" (تحرير: فروردين 1370)، ارغوان، شمارهُ اول
* 1370 خرداد، مقالهُ "حاشيه‌اي ديگر بر داستان ضحاك"(تحرير: آذر 1369)، ارغوان، شمارهُ اول
* 1370 رمان در ولايت هوا: تفنني در طنز (تحرير: بهار 1368)، سوئد
* 1370 خرداد، بخشي از رمان در ولايت هوا، تفنني در طنز، آدينه، شمارهُ 59
* 1370 بهار، خود زندگينامهُ " در احوال اين نيمهُ روشن"، مكث، ويژهُ شصت سالگي هوشنگ گلشيري، (سوئد)، شمارهُ 7

* 1371 نوروز، مقالهُ "نقل نقال" (تحرير: شهريور 1369)، آدينه، شمارهُ 68 و 69

* 1371 بهار، "هوشنگ گلشيري و چهارمين ديوار"، شرحي بر يك عكس‌ از ميشل دورلا در كتاب چهارمين ديوار به زبان‌هاي فارسي، انگليسي و هلندي، انديشهُ آزاد (سوئد)، شمارهُ 17* 1371 فروردين، سفر به آلمان و امريكا، سخنراني در كنفرانس سيرا در هوستون تگزاس، داستان‌خواني و سخنراني در دانشگاه هاروارد، دانشگاه راتگرز، دانشگاه كلمبيا، دانشگاه شيكاگو و بركلي، داستان‌خواني در شهرهاي سوئد و شهرهاي آلمان، سخنراني در بروكسل

* 1371 خرداد، "داستان‌‌هاي معاصر و ما ايرانيان" خلاصه‌اي از سخنراني در كنفرانس سيرا از 10 تا 12 آوريل 92، آدينه، شمارهُ 71


* 1371 خرداد، "فرهنگ و ادبيات فارسي در مهاجرت"، گفتگو با اردشيربهتويي، آرش(فرانسه)، شمارهُ 17

* 1371 تير، بازگشت به ايران
* 1371 تابستان، رمان آينه‌‌هاي دردار(تحرير:شهريور 1370)، همزمان در ايران و امريكا
* 1371 "گفتگويي نامتعارف و مستقيم با هوشنگ گلشيري"، سهراب مازندراني، رويا، شمارهُ 2

* 1371 پاييز، داستان كوتاه "خانه‌روشنان"، زنده‌رود، شمارهُ11

* 1371 زمستان، "مرا پير مميران"، گفتگو با به‌روژ آكره‌يي، افسانه، (سوئد)، شمارهُ 5

* 1372 بهار، آغاز سردبيري فصلنامهُ زنده‌رود، شماره‌‌هاي 4، 5، 6، 7، 8 و 9
* 1372 مرداد، مقالهُ "گردون چوب دفاع از آزادي نشر و بيان را خورد"، گردون شمارهُ 27 و 28
* 1372 مهر، مقالهُ " به سراغ كدام شاعر يا نويسنده مي‌رويم؟"، گردون، شمارهُ 29 و 30
* 1372 آبان، مقالهُ "آش شله قلمكار هدايت"، (تحرير: شهريور 1372)، آدينه شمارهُ 84 و 85
* 1372 آبان، مقالهُ "حكايت نقطه‌چين كردن آثار ما"، گردون، شمارهُ 31 و 32

* 1372 پاييز، مقالهُ "حاشيه‌اي بر رمان سووشون، شكستن قالب‌هاي نقش زن و جلوه‌ها و جمال نقش‌باز در جدال با نقش‌گذار"، زنده‌رود، شماره‌‌هاي 4 و 5

* 1372 آذر، داستان كوتاه "نقاش باغاني" (تحرير: شهريور 1372)، آدينه، شمارهُ 86 و 87


* 1372 بهمن، سفر به آلمان براي شركت در بزرگداشت نودسالگي بزرگ علوي كه برگزار نشد. سفر به هلند و بلژيك و داستان‌خواني و سخنراني در شهرهاي مختلف

* 1372 اسفند، بازگشت به ايران
* 1372 "گفتگو با هوشنگ گلشيري" ، چكامه (بلژيك)، شمارهُ 9 و 10
* 1372 مقالهُ "تفكر كهن و نگرش نو در ادبيات"، (چكامه)، بلژيك، شمارهُ 9 و 10

* 1373 نوروز، داستان كوتاه " انفجار بزرگ"، آدينه، شمارهُ 90 و 91
* 1373 نوروز، "كانون، مستقل و وفادار به اصل خود،" پاسخ به نظرخواهي آدينه، شمارهُ 90 و 91

* 1373 فروردين تا مهر، تدريس نثر كهن و نثر معاصر در دورهُ تربيت ويراستار در مركز نشر دانشگاهي

* 1373 شهريور، " گفتگو با هوشنگ گلشيري"، جلال سرفراز، آرش (فرانسه)، شمارهُ 41و 42
* 1373 23 مهر، امضاي متن "ما نويسنده‌ايم"، نامهُ سرگشادهُ 134 نويسنده
* 1373 مهر، مقالهُ "روايت خطي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن (1) تفاسير قرآن" (تحرير: فروردين 1373)، تكاپو، شمارهُ 12

* 1373 آذر، "شكست روايت خطي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن(2)كتب تاريخي: تاريخ بيهقي"، تكاپو، شمارهُ 13

* 1373 بهمن، داستان كوتاه "حريف شب‌هاي تار" (تحرير: آذر 1373)، آدينه، شمارهُ 98

* 1374 فروردين،مقالهُ "عفت قلم و آداب سانسور"، گردون، شمارهُ 46 و 47
* 1374 مرداد، "تنها داستان پاسخگوي نيازهاي زمانهُ ماست"، گفتگو با ناصر كرمي، معيار، شمارهُ 14

* 1374 آبان، "نزديك فردا ... رو در روي آينه‌‌هاي دردار"، گفتگو: علي اصغر شيرزادي و محمد تقوي، دوران، شمارهُ 8 و 9

* 1374 آبان، " انتخاب دشوار"، پاسخ به نظرخواهي مجلهُ زنان، شمارهُ 26
* 1374 16 آذر، خواندن داستان كوتاه "گنج‌نامه" در مراسم چهلم احمد ميرعلايي در كوي نويسندگان، تهران

* 1374 آذر، مقالهُ "دوراههُ من و من ديگر" (تحرير: آبان 1374)، گردون، شمارهُ 52
* 1374 15 تا 17 دي، ، شركت در همايش صدمين سال تولد نيما، هتل بادله، ساري
* 1374 مجموعه داستان دست تاريك، دست روشن
* 1374 بهمن، داستان كوتاه "گنج نامه"، دوران، ويژه‌نامهُ احمد ميرعلايي، شمارهُ 10
* 1374 در ستايش شعر سكوت، نظريه‌اي در نقد شعر


* 1375 نوروز، مقالهُ "عربده با مولودي‌‌خوانان يك پاورقي ديگر"، آدينه، شمارهُ 108 و 109

* 1375 نوروز، "آزادي قلم زمينه‌ساز شكوفايي فرهنگي است"، ميزگرد با علي‌اشرف درويشيان، روشنك داريوش، محمدعلي سپانلو، فرج‌سركوهي، آدينه، شمارهُ 108 و 109

* 1375 سوم خرداد، مقالهُ "در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد"، روزنامهُ سلام، شمارهُ 1435

* 1375 17خرداد، "باز هم در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد" (1)، پاسخ به جوابيهُ بهاءالدين خرمشاهي، روزنامهُ سلام شمارهُ 1443

* 1375 24 خرداد، "باز هم در باب متن مرجع ترجمهُ قرآن مجيد" (2)، پاسخ به جوابيهُ بهاءالدين خرمشاهي،روزنامهُ سلام شمارهُ 1449

* 1375 تير، داستان كوتاه "زير درخت ليل" (تحرير: دي 1374)، دوران، شمارهُ 12
* 1375 ترجمهُ فرانسهُ فتحنامهُ مغان، پاريس
* 1375 ترجمهُ فرانسهُ شازده احتجاب، پاريس

* 1375 بهمن، "گفتگو با هوشنگ گلشيري"، متن گفتگو با بخش فارسي راديو بين‌المللي فرانسه دربارهُ آثار بزرگ علوي، آرش (پاريس)، شمارهُ 60


* 1376 نوروز، "از هرچه رفته، علوي داستان‌نويس است"، (تحرير: پاييز و دي 1372)، آدينه، شمارهُ 116 و 117

* 1376 فروردين، سفر به آلمان به دعوت بنياد هاينريش بل، به پايان رساندن رمان جن‌نامه پس از سيزده سال،‌اقامت پنج ماهه در خانهُ هاينريش بل

* 1376 فروردين، انتخاب هوشنگ گلشيري به عنوان برندهُ جايزهُ هلمن- همت
* 1376 "پيام نوروزي به انجمن قلم سوئد" ، اطلس(سوئد)، شمارهُ 19
* 1376 ارديبهشت، داستان‌خواني و سخنراني در شهرهاي مختلف آلمان، شركت در مراسم جشن شصت سالگي در فرانكفورت

* 1376 خرداد، مقالهُ "چند قطره خون بر اين سفيد مولع"، به ياد تقي مدرسي، (تحرير: ارديبهشت 1376. خانهُ هاينريش بل)، گردون(آلمان)، شمارهُ 53 و 54

* 1376 تير، سخنراني و داستا‌ن‌خواني در شهرهاي هلند

* 1376 22 تا 26 تير، ارائهُ مقالهُ "يك پيشنهاد" در سمپوزيوم "رسالت نويسنده" در دانشگاه برن، سوئيس

* 1376 مرداد، داستان كوتاه "بانويي و آنه و من" (تحرير: نيمهُ فروردين 1376، خانهُ هاينريش بل)، گردون (آلمان)، شمارهُ 55

* 1376 10 مرداد، آغاز اقامت چهار ماهه در مهمانسراي دانشگاه برمن
* 1376 مهر، سخنراني و داستان‌خواني در هلند و فرانسه

* 1376 پاييز، شركت در سي‌امين سالگرد بنيانگذاري كانون نويسندگان و بيستمين سالگرد ده شب شاعران و نويسندگان، كلن. متن سخنراني "بازخواني متن موضع كانون"، گردون(آلمان)، شمارهُ 57، دي و بهمن 1376

* 1376 آذر، داستان‌خواني در سوئد، شركت در مراسم جشن شصت سالگي
* 1376 پاييز، "يك پيشنهاد"، متن سخنراني در سمپوزيوم دانشگاه برن، سنگ(سوئد)، شمارهُ 4 و 5

* 1376 پاييز، "واقعيت و خداگونگي انسان"، گفتگو: حسين نوش‌آذر، سنگ(سوئد)، شمارهُ 4 و 5

* 1376 دي، بازگشت به ايران
* 1376 اسفند، "هوشنگ گلشيري منتقد؟"، گفتگو: مهدي استعدادي شاد، ديدار(آلمان)، شمارهُ هشتم

* 1376 زمستان، جدال نقش بانقاش در آثار سيمين دانشور، از سووشون تا آتش خاموش

* 1376 زمستان، رمان جن‌نامه، سوئد

* 1377 آبان، مقالهُ " خطوط كلي ادبيات زنان"، زنان، شمارهُ 48
* 1377 آذر، مقالهُ "مير علايي و من ديگر او"، آدينه، شمارهُ 134
* 1377 آذر، سخنراني در مراسم خاكسپاري محمد مختاري
* 1377 5 دي، "سرگذشت كانون نويسندگان ايران"، گفتگو با هفته‌نامهُ آبان
* 1377 دي، آغاز انتشار ماهنامهُ كارنامه به سر دبيري هوشنگ گلشيري
* 1377 دي، " ، مقدمه بر كارنامهُ 1" كارنامه، شمارهُ اول
* 1377 دي، مقالهُ "تاريخ بيهقي، منابع شگردهاي داستان‌نويسي در ادبيات كهن"، (تحرير: فروردين 1373)، كارنامه، شمارهُ اول

* 1377 13 اسفند، انتخاب به عنوان يكي از اعضاي هئيت دبيران موقت كانون نويسندگان ايران در نشست عمومي

* 1377 اسفند، مقالهُ " بحثي در ساختار قصه‌‌هاي رمزي بر اساس قصهُ رمزي حي‌بن‌يقظان" (تحرير: خرداد 1373)، كارنامه، شمارهُ سوم

* 1377 اسفند، مقالهُ " داستان طلخند و گو" ، كارنامه، شمارهُ چهارم


* 1378 بهار، سفر به اهواز به دعوت جمعيت توسعهُ فرهنگي و سياسي خوزستان، دو جلسه سخنراني و پرسش و پاسخ در بارهُ كانون نويسندگان ايران و صادق هدايت، به مناسبت صدمين سال تولد او (چاپ شده در پيام شمال، آذر 1380، شمارهُ 24 و 25)

* 1378 ارديبهشت، پرسش و پاسخ و داستان‌خواني در نمايشگاه مطبوعات، تهران
* 1378 ترجمهُ آلماني شازده احتجاب و چند داستان ديگر با عنوان مردي با كراوات سرخ، مونيخ

* 1378 خرداد، سفر به آلمان براي تور داستا‌ن‌خواني به مناسبت انتشار مردي با كراوات سرخ

* 1378 10 تا 13 تير، دريافت جايزهُ صلح اريش ماريا رمارك ، ازنابروك، آلمان
* 1378 16 تير، بازگشت به ايران
* 1378 مرداد، مقالهُ" سخني ديگر با دردمندان اين ديار" (تحرير: اردبيهشت 1378)، كارنامه، شمارهُ ششم

* 1378 مرداد، "چرا داستان مي‌نويسيم؟" متن سخنراني به هنگام دريافت جايزهُ صلح ارش ماريا رمارك، كارنامه، شمارهُ ششم

* 1378 اول مهر، سفر به آلمان و شركت در نمايشگاه كتاب فرانكفورت و سخنراني و داستان‌خواني در لندن

* 1378 25 مهر، بازگشت به ايران
* 1378 پاييز، باغ در باغ، مجموعه مقالات در دو جلد
* 1378 زمستان، سفر به رامسر براي داستان‌خواني و سخنراني و پرسش و پاسخ


* 1379 16 فروردين، بستري شدن در بيمارستان جم براي آزمايش‌هاي پزشكي و تشخيص به مدت سه روز در پي يك دورهُ طولاني احساس ضعف و بيماري

* 1379 ارديبهشت، مقالهُ " چشم‌اندازهاي داستان معاصر ايران"، كارنامه، شمارهُ دهم

* 1379 فروردين تا خرداد، سير بيماري: مشاهدهُ توده در راديوگرافي ريه، نمونه‌برداري و تشخيص آبسهُ ‌ريوي، ايجاد مننژيت و آبسه‌هاي متعدد مغزي (احتمالأ به دليل پاره شدن آبسه در ضمن نمونه‌برداري) ، رفتن به حالت نيمه هشياري و بستري شدن در بيمارستان مهر در ششم ارديبهشت، وخامت حال، انتقال به بخش مراقبتهاي ويژهُ بيمارستان مهر، انتقال به بخش، مراقبتهاي ويژهُ بيمارستان ايرانمهر، بهبود نسبي پس از برداشتن يك آبسهُ مغزي، انتقال به بخش، تخليهُ دو آبسهُ ديگر، ادامهُ وضعيت نيمه‌‌هشياري

* 1379 جمعه، سيزدهم خرداد، تشنج در ساعات اوليهُ صبح، رفتن به اغماي عميق و احتمالأ مرگ مغزي

* 1379 16 خرداد، اعلام مرگ توسط پزشكان

* 1379 18 خرداد تشيع پيكرش از مقابل بيمارستان ايرانمهر، خاكسپاري در گورستان امامزاده طاهر، مهرشهر كرج


/ 2 نظر / 19 بازدید
ashna

آفريٍن . خيلی جالب بود. چه کارهای سختی انجام می ديد . موفق باشيد.

قلندر

با عرض سلام و تشکر از ابراز لطف شما نسبت به گروه قلندر و آرزوی موفقیت برای شما. به امید دیدار شما در قلندر نامهء جدید که آمادهء خواندن گردیده و نظرات راهگشای شما.